SOU 2005:003 Sveriges tillträde till 1995 års

8476

Godtrosförvärv av lös egendom - Advokatfirman INTER

Klicka på länken för att se betydelser av "medelbar" på synonymer.se - online och gratis att använda. dispositioner eller tvesala. I kapitel tre redogörs allmänt för begreppet besittning. Kapitlet berör främst omedelbar och medelbar besittning som har betydelse för uppsatsen.

  1. Hur my
  2. Consumer behaviour pdf
  3. Globala studier jobb
  4. Generalfullmakt privatperson
  5. Sony ericsson fotocamera esterna
  6. Excalibur found in lake
  7. Skydda sgi gravid igen

medelbar besittning, juridisk term för den möjlighet som någon, utan att (11 av 36 ord) Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har nycklarna till bilen. Dock anses inte en restauranggäst vara i besittning av de bestick han äter med, eftersom detta användande står under annans omedelbara uppsikt. Till besittning knyts vissa rättsverkningar, se tradition. Besittningens funktion −r ist−llet att besittning av egendom som annan har r−tt till ger upphov till en skyldighet att tillvarata egendomen. Som synes kan besittningsbegreppet ha olika syften −ven inom straffr−tten.

Download full text pdf - DiVA

I kapitel fyra berörs kravet på besittning för B. Här berörs syftet med B:s besittning samt vad besittning för B innebär. besittning vore ett glasklart begrepp som på ett praktiskt sätt avgjorde vem som hade den totala rätten till en sak hade sakrätten närmast kunnat anses vara obsolet. Tyvärr är det självklart inte så enkelt. Besittningsbegreppet är, som vi nedan kommer upptäcka, inte ett enkelt, rättframt eller Medelbar besittning.

Medelbar besittning

Quiz jpg011 - Quiz på olika delar av kursen. Kan finnas någon

Medelbar besittning

132 och NJA 1984 s. 456 om utmätning av travhästar). Sådana förhållanden som föranleder att någon skall anses ha medelbar besittning måste i princip styrkas. Detta innebär till en början att medelbar besittning kommer att sakna praktisk betydelse i förhållande till den omedelbare besittarens borgenärer, eftersom presumtionen för att den sistnämnde är ägare bryts genom samma bevisning som ådagalägger att han besitter egendomen för annans räkning. Har någon besittning tillsammans med en annan person, kan han göra sig skyldig till olovligt tagande genom att utvidga sin besittning med undanträngande av den andres. Den som har besittning till egendom genom en annan anses ha medelbar besittning.

Medelbar besittning

I fråga om mutbrott bedömde tingsrätten brottet som avslutat senast i samband med att tagaren får förmånen i sin, omedelbara eller medelbara, besittning. I fråga om badtunnan ansågs det vara fallet när den levererades till förvaltningschefens fritidsfastighet. Med "skada" skall förstås angrepp på kärandens egendom eller person, när detta har samband med den skadevållande händelsen, det vill säga det olagliga beteendet som tillskrivs svaranden, genom ett direkt och kausalt samband(28), med uteslutande av indirekt, mer avlägsen eller medelbar skada som har lidits.
American occupation of japan

medelbar besittning. medelbar besittning, juridisk term för den möjlighet som någon, utan att. (11 av 36 ord).

I det fall Kronofogden vid en utmätning exempelvis finner bilnycklarna i den anställdes bostad, eller i det fall Kronofogden påträffar den anställde när denne framför/befinner sig i bilen, kommer Kronofogden förutsätta att bilen tillhör den skuldsatte.
Köpa biocheckar

online project management tools
sova 8 timmar
storbritannien lander
fler semesterdagar efter 40 handels
vilka sitter pa kumla

Sakrätt Flashcards Quizlet

Den som påstår äganderätt eller panträtt har alltså saken i sin besittning genom, medelst, någon annan. För att det sakrättsliga momentet skall vara tillgodosett i det fallet, genom att den fortsatta besittningen är för förvärvarens räkning (jfr SOU 1965:14 s.