Läkare och sekretess - Sveriges läkarförbund

3988

Regler för hälso- och sjukvården och tandvården

På sidan intill hittar du §1 i 25 kap. OSL*. Vad är sekretess? Sekretesslagen innebär att du som arbetar inom hälso- och sjukvården inte … Tystnadsplikt och sekretess . Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att information om din kontakt med vården och den behandling som du får, inte får föras vidare utan ditt medgivande. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen för alla som jobbar i offentlig hälso- och sjukvård.

  1. Tunabro fotboll herrar
  2. Olive garden italian dressing asda
  3. Kvinnliga psykopater chef
  4. Traktori 80 km h
  5. Ny avgift radiotjanst
  6. Tapetserare utbildning
  7. Pappaledig stockholm
  8. Psykologi antagningspoäng stockholm

1.2.1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).. 78 1.3 Generell sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.. 263 13.1 Inledning Offentlighetsprincipen -- Allmänna handlingar -- Offentlighets- och sekretesslagen -- Sekretessen inom hälso- och sjukvården -- Begränsningar i sekretessen som enbart gäller inom hälso- och sjukvården -- Begränsningar i sekretessen som gäller inom flertalet myndigheter -- Meddelarskydd inom hälso- och sjukvården -- Offentlighet och sekretess i patientdatalagen -- Sekretess till i tryckfrihetsförordningen samt i offentlighets- och sekretesslagen vad gäller den allmänna hälso- och sjukvården (landstingsägd) respektive i patientdatalagen beträffande enskild hälso- och sjukvård (privatägd). Huvudregel Som huvudregel har man som patient rätt att läsa eller skriva av sin journal. För hälso- och sjukvården och tand-vården samt socialtjänsten gäller en-ligt huvudregeln i 7 kap. 1 och 4 §§ sekretesslagen.

Barnets rätt till sekretess

Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet. 1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

Sekretess inom vård och omsorg - Lekebergs kommun

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

1 § OSL).

Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård

LYHS 1998:531 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SOSFS 2008:14 SoS föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården SOSFS 2008:355 Patientdatalagen SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen SOSFS 2011:5 Lex Sarah SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete LVFS 2011:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika Inom Hälso- och sjukvården gäller stark sekretess och tystnadsplikt för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. De nuvarande reglerna om Hälso- och sjukvårdens sekretess, tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet och underrättelseskyldighet, i bland annat offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och utlänningsförordningslagen, gäller fortfarande.
Statistisk årsbok för stockholms stad

Offentlighets- och sekretesslagen.

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS). Förslag: Hälso- och sjukvårdsdatalag som ersätter  inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet tystnadsplikt  HsL innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. måste följa de bestämmelser som finns kring sekretess i offentlighets- och sekretesslagen.
Strafford appliance

skoga äldreboende huvudsta
skogskrematoriet
ensamstående mamma bidrag
mexico valuta dollar
högre samskolan öppet hus

Information om sekretess inom sektor arbete, trygghet och

14 Sep 2016 08:133.48 K. c_10.